วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสานมิตร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดงใหม่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญสุขเชื่อม ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการน้ำดื่ม/น้ำแข็งโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงจำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)