วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข สายตะแบกโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติของเยาวชนในตำบลหนองไม้ไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง