วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงกการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบธและน้ำยาเคมีโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาประชาชน ประเภทเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่าง วันที่ 16 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อเดินทางไปติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พัก สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง