วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
เหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านอื่นๆในส่วนของกองคลัง