วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงกการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบธและน้ำยาเคมีโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาประชาชน ประเภทเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง