วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุ้มน้อยเชื่อมบ้านด่านก่อโจด บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดิ่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง