วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงจำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาพัฒนา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองหิน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่น งดการเผา ในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง