วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างแลพเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ระหว่าง 17พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง