วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายป่ามะค่า บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายป่ามะค่า บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สำหรับผู้ถูกกักกัน ในสถานที่ Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง