วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม(โครงการมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้สนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่เชื่อมสระหนองไผ่ บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสานมิตร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง