วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันโควิด 19 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขพ 4854 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง