วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างค่าจ้างบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 (นายสำรอง นาคเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างจ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายศิวกร สรสิทธิ์) (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างจ้างบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 (นางสาวบุษบง รนกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (นายศิวกร สรสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 230 เมตร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองไม้ไผ่ถึงสระหนองกัดลิ้น
21  พ.ค. 2567
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)