วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2567
จ้าง ซ่อมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายซอยมิตรไมตรี บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้าง ซ่อมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายซอยมิตรไมตรี บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 สายไปอ่างเก็บน้ำหนองชายแจว เชื่อมบ้านคลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ 3675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำปฏิทินแขวนประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง