วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือนๆละ 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุม งานสาธารณสุข และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลอยู่เวรยาม(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานด้านธุรการด้านเอกสารและด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565