วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างทำอาการกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย(โครงการมอบสัมฤทธิ์บัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมทำสถานที่ผูกผ้าประดับพิธีการ ทำซุ้มถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม และน้ำดื่มน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง