วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบธและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ถึงสายตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2565
ซื้อศาลพระภูมิ/เจ้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น กองการศึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง