วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุม งานสาธารณสุข และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลอยู่เวรยาม(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานด้านธุรการด้านเอกสารและด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันโควิด 19 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)