วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำพวงมาลางานฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสเดินทางโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับนักกีฬา(ตามโปรแกรมการแข่งขัน)จำนวน 386 คน ๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อพ.ร.บ. รถกระเช้าไฟฟ้าและรถยนต์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง