วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อของสมนาคุณ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง