วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับนักกีฬา(ตามโปรแกรมการแข่งขัน)จำนวน 386 คน ๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อพ.ร.บ. รถกระเช้าไฟฟ้าและรถยนต์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัส โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการด้านเอกสารและด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ศพด.และสพฐ. จำนวน 4 รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางกองช่าง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง