วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother Toner TN-263 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานท้องถิ่น แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบให้ความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบัติงานท้องถิ่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบัติงานท้องถิ่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 4 โรงเรียน (ศพด.และสพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง