วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการด้านเอกสารและด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ศพด.และสพฐ. จำนวน 4 รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อตรายางกองช่าง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการจิตอาสาอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือน กุมภาพันธ์2565 จำนวน 6,764 กล่อง (ศพด.และสพฐ.จำนวน 4 รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง