วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานก่อนวัยเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ(ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง