วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายสระอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง