วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายจุดคัดแยกขยะ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกระจกประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างตรายางหมึกในตัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง