วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายพลาสวูด ตรา อบต.พร้อมชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวลาดลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญเยี่ยม รัตนโชติ แยกจากหลวงหมายเลข 2298 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 มตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านก่อโจด หมู่ที่ 5 สายกลางบ้านด่านก่อโจด หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง