วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการ(กองการศึกษาฯ)ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง