วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 สายบ้านหัวอ่างพัฒนาเชื่อมตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายสระอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง