วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ปีการศึกษา1/2565ประจำเดือน กันยายน 2565 (จำนวน 4 รร. ศพด.และสพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างบริการบุคคล ของกองการศึกษาฯ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
24  ส.ค. 2565
ซื้อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 สายบ้านหัวอ่างพัฒนาเชื่อมตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายสระอีสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง