วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียนประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์หมวกเด็ก โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง