วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรม?หมู่บ้านนำร่อง?การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านนำร่อง การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและจัดหาน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสเดินทางโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง