วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอิงเจ็ทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันฯโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำประปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
วื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่)
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง