วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานนักการภารโรง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม งวดระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 มีนาคม 2566 และนมยูเอชทีชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566 (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบSmart TV ขนาด 43 นิ้ว และ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง