วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามใโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานนักการภารโรง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม งวดระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 มีนาคม 2566 และนมยูเอชทีชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566 (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง