วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายร่วม สันกลาง ถึงสระหนองหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมงสนวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายร่วม สันกลาง ถึงสระหนองหิน
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเช้า พรวนกระโทก เชื่อมสระอีสานเขียว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมุ่ที่ 9 สายป่ามะค่า กว้าง 6.00 เมตร ยาว440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสุขสวัสดิ์ หมู๋ที่ 8 สายกลางบ้านสุขสวัสดิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว500 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายบ้านเจริญสุข ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 496 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,976 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 สายอ่างเก็บน้ำหนองชายแจว เชื่อมบ้านคลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง