วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายบ้านเจริญสุข ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 496 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,976 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจ้างบริการช่วยงานแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายร่วม สันกลาง ถึงสระหนองหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมงสนวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง