วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรงและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ยามรักษาควานปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่มสันกาวแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สาย ศพด. อบต.หนองไม้ไผ่ถึงสระหนองกัดลิ้น
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง