วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำปฏิทินแขวนประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถบัสเดินทางโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขนาด ศก. 060 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 230 เมตร บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สาย ศพด. อบต.หนองไม้ไผ่ถึงสระหนองกัดลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวทีประดับไฟแสงสีโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง