วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายมาลัยทอง ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5 สายหนองไผ่เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรืิมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 สายคุ้ม 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ สำนักปลัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการกองการศึกษาฯหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง