วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์HPเลขครุภัณฑ์ 461-61-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานนักการภารโรง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายบ้านเจริญสุข ตำบลหนองไม้ไผ่ เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 496 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,976 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร
27  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ นมช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง