วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สาย ศพด. อบต.หนองไม้ไผ่ถึงสระหนองกัดลิ้น
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรงและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง