วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างน้อยบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.หนองไม้ไผ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อ ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยของผู้พิการ ( นางปราณีน้อย พิษกระโทก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง