วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและชุดกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน?กีฬา อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 1 (KORAT PAO CAP 1st 2023)? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งต7615 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรม?หมู่บ้านนำร่อง?การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านนำร่อง การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง