วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามใโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ และงานด้านอื่นๆ เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง