วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการคจัดการและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำอาาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฝึกอบรมคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ตามโครงการจัดการและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตึม ทองเกษม บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไข่เน่า บ้านด่านกอโจด หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดยุงลายและน้ำยาพ่นยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง