วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะค่า บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านด่านก่อโจดหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุ-อุกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง