วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเวทีประดับไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
เหมาบริการจัดสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการลอยกระทงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง