วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรควึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมอบรมป้องกันโรควึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอบรมภาคปฏิบัติโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง