วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,010 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร
26  พ.ย. 2561
ซื้อค่าชุดนักกีฬาสำหรับนักกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง