วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง