วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้ (งานย่าโม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 3 คัน (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดสถานที่ โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการ อบต. พบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง