วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่โครงการมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 สายหนองกัดลิ้นเชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมอบสัมฤทธิบัติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนๆละ 70 บาท และอาหารว่างจำนวน 50คนๆละ 35 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การจัดงานโครงการมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียนประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง