วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลทุ่งอรุณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,010 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
16  ม.ค. 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network