วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองหิน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่น งดการเผา ในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงกการเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบธและน้ำยาเคมีโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง