วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างค่าอาหารว่างโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนหน้าต่างกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างค่าป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างป้ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง