วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
เหมาบริการจัดสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงเวทีประดับไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการลอยกระทงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง