วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติประจำปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบและแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่าง วันที่ 16 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อเดินทางไปติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่พัก สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวที่ประดับไฟแสงสีโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างค่ารับรองแขกโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง