วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานนักการภารโรง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. นมพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม งวดระหว่างวันที่ 1 ถึง 17 มีนาคม 2566 และนมยูเอชทีชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566 (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบSmart TV ขนาด 43 นิ้ว และ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ 3675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบธและน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง