วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน ช่วงบ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าถ่าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 เชื่อมอำเภอครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง