วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างแลพเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ระหว่าง 17พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง