วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง