วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่มในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ศพด.และสพฐ.จำนวน 4 รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง