วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ สำหรับผู้ถูกกักกัน ในสถานที่ Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจัดเตรียมสถานที่กักตัว (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างแลพเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง