วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างป้ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง