วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้าย Local Quarantine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างแลพเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ระหว่าง 17พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง