วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไปและงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายจุดคัดแยกขยะ อบต.หนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง