วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างทำอาการกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย(โครงการมอบสัมฤทธิ์บัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม(โครงการมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมทำสถานที่ผูกผ้าประดับพิธีการ ทำซุ้มถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง